កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់ស្ត្រី

សុភាពនារី! អបអរទិវានារីប្រកបដោយអត្ថន័យដោយធ្វើការពិនិត្យ និងតាមដានសុខភាពខ្លួនឯង។ 🩺 ការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការតាមដាន និងបង្ការនូវជំងឺផ្សេងៗ។ ធ្វើការពិនិត្យសុខភាពនៅពេលនេះជាមួយកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់ស្រ្តីនៅមន្ទីរពេទ្យ អុីនធ័រឃែរ។

កញ្ចប់ពិនិតសុខភាពសម្រាប់ស្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យអុីនធ័រឃែរតម្លៃចាប់ពី ១៥០ដុល្លា

ធ្វើការណាត់ជួបឥឡូវនេះដើម្បីទទួលយកការប្រឹក្សា និងពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យអុីនធ័រឃែរ។

Share this article

Our latest news