មន្ទីរពេទ្យ អុីនធ័រឃែរចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រ៉ង កម្ពុជា-វៀតណាម អ៊ិនសួរិន ភីអិលស៊ីមន្ទីរពេទ្យ អុីនធ័រឃែរ

នាថ្ងៃទី១៥ ខែមីនាឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរពេទ្យ អុីនធ័រឃែរ មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសពីការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រ៉ង កម្ពុជា-វៀតណាម អ៊ិនសួរិន ភីអិលស៊ី ដែលជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យរួមគ្នាក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងនូវការផ្តល់ជូននូវសេវាថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយ។ មន្ទីរពេទ្យ អ៊ីនធ័រឃែរ ជឿជាក់ថាកិច្ចសហការនេះនឹងមិនត្រឹមតែផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកពង្រឹងនូវភាពងាយស្រួល និងលទ្ធភាបនៃការទទួលយកសេវាថែទាំសុខភាពកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ។

Share this article

Our latest news