មន្ទីរពេទ្យអុីនធ័រឃែរគឺជាដៃគូរផ្លូវការក្នុងការផ្ដល់ជូននូវការសង្រ្គោះបឋមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហោះខ្លែងអន្តរជាតិ Skyfest 2.0

មន្ទីរពេទ្យអុីនធ័រឃែរមានកិត្តិយស និងក្ដីសោមនស្សរីករាយដែលបានក្លាយជាដៃគូរផ្លូវការក្នុងការផ្ដល់ជូននូវការសង្រ្គោះបឋមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហោះខ្លែងអន្តរជាតិ Skyfest 2.0 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ នៅ Bay of Lights នាក្រុងព្រះសីហនុ។

ក្រុមការងារសង្រ្គោះបឋមដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និងមានការទទួលស្គាល់ពីសមាគមជំនាញផ្នែកបេះដូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅប្រចាំការដើម្បីជួយសង្រ្គោះ និងធានានូវសុវត្ថិភាពជូនអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នា។

Share this article

Our latest news