មន្ទីរពេទ្យអុីនធ័រឃែរចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Cambodia Tech Catalyst 2024 ជាអ្នកឧបត្ថម្ភ

មន្ទីរពេទ្យអុីនធ័រឃែរមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភ និងគាំទ្រក្នុងកម្មវិធី Cambodia Tech Catalyst 2024 ដែលសហការរៀបចំដោយ OCIC និងមានការគាំទ្រពី Google Cloud។ ការចូលរួមរបស់ពួកយើងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគាំទ្រលើភាពរីកចម្រើននៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាស្វែងយល់នៃចំណុចប្រសព្វរវាងបច្ចេកវិទ្យា និងវិស័យសុខាភិបាលផងដែរ។

Share this article

Our latest news