មន្ទីរពេទ្យអុីនធ័រឃែរ បានចូលរួមទិវារត់ប្រណាំងពាក់កណ្តាលម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិលើកទី៩ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកចូលរួម

ទិវារត់ប្រណាំងអន្ដរជាតិពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងលើកទី ៩ នៅខេត្តព្រះសីហនុប្រព្រឹត្តិទៅបានយ៉ាងរលូន។ 🏃‍♂️🏃‍♀️ មន្ទីរពេទ្យអុីនធ័រឃែរមានក្ដីសោមនស្សដែលបានគាំទ្រលើផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនេះ ដោយធានានូវសុវត្ថិភាព និងសុខមាលភាពសម្រាប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់។

Share this article

Our latest news